База данных

Дата обновления БД:

24.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 204

Всего документов в БД:

103093

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 мая 2017 года №320

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания" от 8 июля 2014 года №381

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания" от 8 июля 2014 года №381 следующие изменения:

в наименовании и по всему тексту на государственном языке слова "Ден соолук мумкунчулугу чектелген" и "ден соолук мумкунчулугу чектелген" заменить словами "Ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу" и "ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу", соответственно;

в государственных минимальных социальных стандартах социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в наименовании и по всему тексту на государственном языке слова "ден соолук мумкунчулугу чектелген" заменить словами "ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу";

- пункт 32-1 в тексте на государственном языке изложить в следующей редакции:

"32-1. Тамактандыруу талаптары:

1) ысык тамак-аш жана ичуучу суу менен камсыздоо;

2) жарым-жартылай стационардык уюмдар жана социалдык тейлоо мекемелери учун тамак-аш азыктарынын физиологиялык ченемдерин эске алуу менен ушул социалдык стандарттардын 7-тиркемесине ылайык жетиштуу сандагы балансталган тамак-аш менен камсыздоо;

3) мамлекеттик жана муниципалдык жарым-жартылай стационардык уюмдарда жана социалдык тейлоо мекемелеринде ден соолугунун мумкунчулугу чектелуу чон кишилер жана балдар учун ушул социалдык стандарттардын 8-тиркемесине ылайык тамак-аш азыктарын сатып алууга жумшалган чыгымдардын ченемдерин камсыздоо.";

- в приложении 7:

наименование графы "Норма с ограниченными возможностями здоровья (в граммах)" в тексте на официальном языке изложить в следующей редакции:

"Норма питания для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в граммах)";

наименование графы "Норма на одного взрослого человека лиц с ограниченными возможностями здоровья (в граммах)" в тексте на официальном языке изложить в следующей редакции:

"Норма питания для взрослого лица с ограниченными возможностями здоровья (в граммах)";

текст приложения на государственном языке изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр

С.Жээнбеков

 

Приложение 1

 

 

"Жарым-жартылай стационардык уюмдарда жана социалдык тейлоо мекемелеринде ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу адамдарга, анын ичинде балдарга корсотулуучу социалдык кызматтардын мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарына
7-тиркеме

Ден соолугунун мумкунчулугу чектелуу балдарга жана чон кишилерге социалдык кызмат корсотуучу жарым-жартылай стационардык уюмдар жана социалдык тейлоо мекемелери (кундуз болуучу болумдор, реабилитациялык борборлор) учун тамак-аш азыктарынын физиологиялык Ченемдери

Тамак-аш азыктарынын аталышы

Ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу баланын тамактануу ченеми (грамм менен)

Ден соолугунун мумкунчулуктору чектелуу чон кишинин тамактануу ченеми (грамм менен)

1

Буудай наны

150

150

2

Кара буудай наны

150

150

3

Буудай уну

100

100

4

Акшак (куруч, сечка, гречка, перловка, тоо буурчак, буурчак), макарон азыктары

100

100

5

Картошко

400

400

6

Жалпы жашылча, анын ичинде:7

- кызылча

140

140

8

- сабиз

80

80

9

- капуста

240

240

10

- пияз

60

60

11

- сарымсак

6

6

12

Башка жашылчалар, анын ичинде: помидор, бадыран

200

200

13

Жаны жемиштер жана момолор

140

140

14

Кургатылган момолор

50

50

15

Ширелер (турдуу)

200

200

16

Печенье

80

80

17

Конфеттер

80

80

18

Чай

2

2

19

Эт

100

100

20

Окорочка, канаттуулар

100

100

21

Сут

200

200

22

Жумшак быштак

50

50

23

Томат пастасы

5

5

24

Жумшак май бутерброд учун

20

20

25

Каймак

15

15

26

Маргарин

10

10

27

Майонез

30

30

28

Малдын майы

2

2

29

Сыр

10

10

30

Шекер

20

20

31

Туз

3

3

32

Балык, дениз азыктары

100

100

33

Жумуртка (даана)

1

1

34

Осумдук майы

20

20

35

Кыям, джем, повидло

25

25

36

Кофе


2

37

Жашылча аралашмасы

18

18

38

Колбаса азыктары, сосиска

100

100

39

Соус учун ун

10


40

Ачыткы(*)41

Туздалган бадыран, помидор

10


42

Фарш

100

100

Эскертуу:

- эт менен жасалуучу тамак-аш балык азыктары менен кезектештирип берилет;

- кыш мезгилинде негизинен кургатылган момо-жемиштер колдонулат (компот учун);

- сут азыктары кезеги менен берилет (сут, каймак, быштак, сыр);

(*) 8 кг унга 0,020 г ачыткы колдонулат.".

 

Приложение 2

 

 

"Приложение 8

к государственным минимальным социальным стандартам социальных услуг, предоставляемым лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания

Нормы расходов на приобретение продуктов питания в государственных и муниципальных полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания

Категории

Единица измерения

Сумма

Дети с ограниченными возможностями здоровья

На одного ребенка в день

От 50 до 110 сомов

Взрослые с ограниченными возможностями здоровья

На одного взрослого в день

От 50 до 100 сомов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ".

 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2017 года №320
"О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания" от 8 июля 2014 года №381"

О документе

Номер документа:320
Дата принятия: 31/05/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/06/2017
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Эркин Тоо" от 13 июня 2017 года №71

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования - с 23 июня 2017 года